DeinzeOnline

Klare lijn op Deinze 3

Net wat Deinze nodig heeft, onze huiscartoonist brengt op regelmatige basis een toffe cartoon met een actueel onderwerp van onze regio in beeld. Laat het ons de Nick Hollevoet op papier noemen. Er was terug van alles gebeurd in Deinze. DIT konden we niet zeggen, niet fotograferen of uitbeelden.

cartoon Klare lijn op Deinze 3

Eerste ingreep van de nieuwe centrummanager, zelfs de auto’s krijgen een groet!

Wzc Sint-Jozef neemt afscheid van Eddy Wally

Wzc Sint-Jozef heeft op gepaste wijze afscheid genomen van een legende: met een muzikale namiddag gewijd aan Eddy Wally betuigden hun bewoners hun respect aan deze iconische artiest.

Wzc Sint-Jozef IMG_3825

Iedere week genoten ze van zijn muziek tijdens hun talloze muziekuurtjes. Als eerbetoon aan deze prachtige mens zullen ze ook in de toekomst naar zijn plaatjes blijven luisteren. Genietend maar ook beseffend dat Eddy Wally er niet meer is.

Wzc Sint-Jozef IMG_3801

In 2002 kwam ‘The Voice of Europe’ nog langs in hun woonzorgcentrum als verrassing voor een van hun bewoonsters. Eddy maakte tijd voor iedereen en was zijn oprechte charmante zelf. Een groot entertainer verlaat ons maar wij zullen hem nooit vergeten. Bedankt voor alles, Eddy!

Archeologische opgraving in Bachte-Maria-Leerne

Klein grafveld uit de metaaltijden en boerderijcomplex uit de Gallo-Romeinse periode
Vanaf november 2015 was in Bachte-Maria-Leerne, een deelgemeente van Deinze, een team archeologen van De Logi & Hoorne aan de slag. Op het 2 hectare groot terrein komt een sociale woonverkaveling van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de Volkshaard. In november 2014 werd hier een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. In de parallelle proefsleuven vonden archeologen toen al aanwijzingen van Romeinse bewoning, en een circulair spoor. Nu is de opgraving bijna afgerond en heeft het terrein zijn rijk verleden al grotendeels prijsgegeven.

De opgraving kwam er op advies van het agentschap voor Onroerend Erfgoed, dat naar aanleiding van de positieve steekproef in 2014, besliste dat het volledige terrein voor het ontwikkeld werd, diende opgegraven te worden. Zo kunnen alle restanten van vroegere bewoning en begraving nauwkeurig geregistreerd en onderzocht worden, voor ze verdwijnen.

Menselijke bewoning en begraving laat sporen na in de bodem. Het gaat over niet meer dan simpele verkleuringen in de bodem. Maar deze sporen wijzen wel op de aanwezigheid van allerlei activiteiten uit het verleden. Waar ooit een paal gefundeerd was, of een kuil werd uitgegraven, rest nu nog steeds een litteken in de grond. Door de aanwezige vondsten, meestal scherven van aardewerken potten, is het ook mogelijk de sporen te plaatsen in de tijd. Zo kunnen de archeologen de geschiedenis van de plek reconstrueren.

Tijdens de voorbije maanden groeven de archeologen al heel wat van die sporen op. De oudste liggen langs de Meirebeekstraat. Het gaat om vier circulaire greppels die telkens per twee liggen. Deze greppels zijn de laatste bewaarde restanten van kleine grafheuvels. De grafheuvel zelf, die was opgeworpen binnen de kringgreppel, is in latere tijden volledig verdwenen. De cirkelvormige gracht die rond zo’n grafmonument lag, was dieper uitgegraven en bleef daardoor beter bewaard. Over de precieze datering van dit kleine grafveld zijn nog geen gegevens voorhanden, maar vermoedelijk zijn ze tussen 3200 en 2500 jaar oud. De laatste weken werden ook sporen van kleine boerderijen uit de ijzertijd gevonden.

Het merendeel van de sporen zijn echter een pak jonger. Op het hoogste punt van het projectgebied werden de funderingskuilen van palen van een houten boerderij aangesneden. Rond dit centraal hoofdgebouw lag een volledig erf. Er zijn heel wat kleinere schuurtjes of andere bijgebouwen aangetroffen, maar ook kuilen en afbakeningsgreppels. Van groot belang voor een boerderij is de watervoorziening. Op het terrein hebben de archeologen al vijf waterputten opgegraven. Het gaat om kuilen die tot in de grondwatertafel worden uitgegraven. Vaak werd in de kuil een houten schacht gebouwd. Opvallend is dat de Gallo-Romeinse boeren op het terrein ook twee hele grote drenkpoelen hebben aangelegd. Niet alleen de mensen moesten drinken, ook de dieren moeten zich kunnen laven. Op basis van de scherven was deze boerderij hier ongeveer 1800 jaar geleden in gebruik.

In februari worden de laatste sporen opgegraven. Daarna gaan de archeologen richting kantoor waar alle vondsten gereinigd en goed bestudeerd worden, de grondplannen worden samengelegd en gefinaliseerd, en alle gegevens

De winkels in Driespoort Shopping Deinze blijven succesvol open

De rechtsprocedure die midden december 2015 werd ingezet tegen de projectontwikkelaar van Driespoort Shopping Deinze is uitgesproken. De Gentse kortgedingrechter heeft namelijk op 8 februari 2016 het bevel om de commerciële exploitatie in de Driespoort te staken met onmiddellijke ingang opgeheven. Dit bevel tot staking was er in december 2015 gekomen via een procedure op eenzijdig verzoekschrift van een buurvrouw. In deze procedure werd de uitbater van de Driespoort, de Kortrijkse Toren nv, niet gehoord. Een derdenverzet werd toen door de bouwheer aangetekend.

driespoort

De Gentse kortgedingrechter heeft nu beslist dat het stakingsbevel onwettig was en dat de winkels in Driespoort Shopping Deinze verder kunnen open blijven.
Als redenen voor de opheffing van het stakingsbevel heeft de Gentse kortgedingrechter geoordeeld dat:
– het vernietigingsarrest op zich geen extreme hoogdringendheid genereert tot een rechterlijke tussenkomst ter vrijwaring van een persoonlijk individueel belang.
– er geen sprake was van hoogdringendheid ten gevolge van de verdere uitvoering van werken en exploitatie van het winkelcomplex.
– de Gentse kortgedingrechter heeft vastgesteld dat de werken op 4 juli 2013 vergund werden en medio 2015 de bouwwerken voltooid waren en de uitbating door Albert Heijn reeds in april 2015 startte en de andere zaken in de periode augustus-november 2015 volgden.
Hoewel de door de buurvrouw ingeroepen hinder bijgevolg in april 2015 zou kunnen begonnen zijn, heeft zij gedurende al die tijd geen enkele stopzettingsmaatregel gevorderd. In het licht hiervan kan volgens de Gentse Kortgedingrechter niet aanvaard worden dat de hinder in december 2015 en de kerstperiode plotseling een ernstige omvang kende waardoor een ultradringende rechterlijke tussenkomst vereist was.
– daarenboven stelt Gentse kortgedingrechter vast dat er geen enkel concreet bewijs van enige hinder voorligt.

Uiteraard moet ook nog rekening gehouden worden met het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 8 december 2015 dat de stedenbouwkundige vergunning heeft vernietigd dat betrekking had op een gedeelte van het commercieel complex. In dit dossier heeft de deputatie tijd tot 10 april 2016 om een nieuwe stedenbouwkundige vergunning af te leveren. Het debat dat daar aan de orde is, is de aanwezigheid van het MER-ontheffingsdossier (met inbegrip van het mobiliteit effectenrapport) dat destijds door de cel MER destijds werd goedgekeurd, maar dat door een materiële vergissing niet bij de aanvraag werd gevoegd. Met andere woorden: de aanvrager heeft bij zijn stedenbouwkundigen aanvraag enkel dit ontheffingsbesluit gevoegd, en niet meer de hele mobiliteitsstudie op zich. Van een ontbreken van dergelijke studie is evenwel geen sprake. Anders zou de cel-MER ook nooit kunnen oordelen hebben over de milieueffecten. Thans loopt een openbaar onderzoek waarin het document werd toegevoegd en buurtbewoners een bezwaar kunnen indienen.

Ondernemingszin
Het is tergend hoe een administratieve procedure een dergelijk succesvol project kan vertragen en imago schade kan berokkenen. Op basis het niet fysisch (wel digitaal) toevoegen van een rapport aan een bouwdossier slaagt men er in een gerechtelijke procedure op te starten. Het project, dat gedurende jaren is voorbereid, ettelijke studies en onderzoeken heeft doorstaan en een oude, voorbijgestreefde industriële site succesvol ombouwde tot een vernieuwd stadsdeel, kan blijkbaar door één enkele eenzijdige uitspraak worden beschimpt. Het doet vragen rijzen bij vele investeerders. De projectontwikkelaar hoopt dat deze kwestie ook andere ondernemers alert maakt voor nog meer waakzaamheid inzake investeringsdossiers. Zelfs in het digitaal tijdperk moet blijkbaar nog een turf van een document op papier worden meegestuurd. Begrijpen wie begrijpen kan.

De projectontwikkelaar zich alle recht voor om van diegenen die moedwillig foute informatie zullen verspreiden of verspreid hebben over het dossier, schadevergoeding te vorderen.

CD&V Deinze (her)verkiest zijn voorzitters

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de plaatselijke afdeling van CD&V op zondag 7 februari 2016 vonden er ook lokale bestuursverkiezingen plaats. Warnix Schelstraete werd door de leden herverkozen als voorzitter van CD&V Deinze. Voor de geledingen van de partij gaven de leden hun vertrouwen aan Karen Steyaert voor Vrouw & Maatschappij Deinze , Stephanie Debeurme voor JONGCD&V Deinze en tot slot Hervé Huys voor de CD&V Senioren.

CD&V Deinze

Zoals bij alle lokale partijafdelingen van de CD&V, vonden ook in Deinze bestuursverkiezingen plaats. Alle leden konden hun stem uitbrengen. De verkozen afdelingsvoorzitter en de verkozen voorzitters van de geledingen waren de huidige voorzitters die graag hun mandaat wensten te vernieuwen. Zowel Stephanie Debeurme (JONGCD&V) als Hervé Huys (CD&V Senioren) kregen 100% van de stemmen. Daarnaast kregen afdelingsvoorzitter Warnix Schelstraete en Karen Steyaert (Vrouw & Maatschappij) het vertrouwen van 94,5% van de kiezers achter zich. Het was burgemeester Jan Vermeulen die de uitslag bekendmaakte.

De nieuwjaarsreceptie van de afdeling werd bijgewoond door Federaal Volksvertegenwoordiger Stefaan Vercamer uit Oudenaarde en Vlaams Volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne uit Kruishoutem die toelichting kwamen geven over hun parlementair werk.