Disclaimer

Disclaimer
1. Deinzeonline.be
De info site Deinzeonline verder genoemd Deinzeonline.be is een vrijwilligersinitiatief dat zich tot doel stelt  inwoners en bezoekers van de Stad Deinze op een zo volledig en nauwkeurig mogelijke manier te informeren.

2. privacybeleid
Het bezoek en gebruik van Deinzeonline.be is vrij en is mogelijk zonder het opgeven van enige persoonlijke informatie. Dit betekent dat u artikels kunt lezen en (video)beelden kunt bekijken zonder naam, e-mail of andere persoonlijke gegevens op te geven.

2.1. wedstrijden
Het deelnemen aan wedstrijden vereist het opgeven van persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om de winnaar(s) van de wedstrijden te contacteren. Na afsluiten van een wedstrijd worden de gegevens van de deelnemers niet bewaard.

2.2 reacties en nieuwsmeldingen
Gebruikers van Deinzeonline.be kunnen zelf nieuws melden. Deze meldingen worden niet automatisch online geplaatst. De redactie behoudt het recht deze vooraf te screenen, in te korten, te redigeren en te weigeren.

2.3 uitwisseling van gegevens
De gegevens verzamelt door Deinzeonline.be worden in geen geval doorverkocht of doorgegeven aan derden.

3. links naar externe websites
Deinzeonline.be bevat hyperlinks die verwijzen naar websites die beheerd worden door derden. Deze externe links worden enkel als bijkomende informatie voor de gebruikers van Deinzeonline.be geplaatst. Deze linken en de inhoud ervan worden beheerd noch gecontroleerd door Deinzeonline.be en vallen daardoor buiten onze verantwoordelijkheid. Het linken naar andere websites houdt niet noodzakelijk in dat Deinzeonline.be een samenwerking met deze websites onderhoudt.

4. links naar Deinzeonline.be
Het is privé-personen, verenigingen en instellingen toegelaten op de eigen website een link te leggen naar www.Deinzeonline.be of een onderdeel hiervan.
De aangebrachte URL moet de volledige pagina op Deinzeonline.be oproepen en de URL van Deinzeonline.be moet zichtbaar zijn in de geopende browser.

6. verantwoordelijkheid
Deinzeonline.be kan, behalve in geval van haar eigen opzet of zware fout, niet aansprakelijk gesteld worden voor:
• de onjuistheid, de onvolledigheid, of de ongeschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. Alle verstrekte informatie wordt ‘‘ zonder meer ‘‘ zonder garantie van om het even welke aard verschaft
• het zonder verwittiging wijzigen, aanpassen, bijsturen en verwijderen van de verstrekte informatie
• enige technische moeilijkheden die de gebruiker van deze website zou kunnen hebben, wat er ook de oorzaak van is, zoals onder meer doch niet uitsluitend bugs, virussen, onvoldoende capaciteit, de eigen hardware van de gebruiker, software, browser, computersystemen en hun extensies, ongeacht hun aard, en de erop geïnstalleerde software die hun toegang verleent tot het internet en deze website. Het aanpassen, installeren, onderhouden, de werking en het updaten van de hierboven bedoelde eigen soft- en hardware van de gebruiker, evenals zijn computersystemen en hun extensies, blijven de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze website.
• schade voortvloeiend uit fouten, ongeacht hun oorzaak, die zouden plaatsvinden tijdens de geautomatiseerde verwerking van de gegevens die door de gebruiker in de interactieve toepassingen ingebracht worden
• de onrechtmatige toegang van een derde tot, of de onrechtmatige wijziging door een derde van de computersystemen, programmatuur en programeercode, software, van de website Deinzeonline.be of de gebruiker, en de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die daaruit voortvloeit.

7. toegankelijkheid van de site
Deinzeonline.be voorziet in alle nodige middelen om een goede werking van de website te verzekeren. De organisatie achter deze site kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet voortdurend toegankelijk zijn van de website te wijten aan storingen, onderbrekingen en technische problemen.

8. intellectuele eigendomsrechten
De teksten, afbeeldingen en andere items op Deinzeonline.be worden door het auteursrecht beschermd. Reproduceren van teksten of mededelen aan het publiek is enkel toegelaten voor niet-commerciële doeleinden met duidelijke bronvermelding of mits nadrukkelijk akkoord van Deinzeonline.be

Voor bepaalde elementen van deze website, maakt Deinzeonline.be gebruik van materiaal aangeleverd door derden. Het intellectuele eigendomsrecht van dit materiaal blijft onherroepelijk bij deze derden. Mocht u materiaal terugvinden op onze site, waarvan u meent dat hun gebruik uw intellectuele eigendomsrechten, auteurs of aanverwante rechten schendt, verzoeken wij u ons te contacteren.