Deinze 2020: samen voor een slimme stad met slimme mensen

Het meerjarenplan 2014 – 2019 van stad Deinze is bijzonder ambitieus. Het stadsbestuur legt op 19 december 2013 een meerjarenplan en budget in evenwicht voor aan de gemeenteraad. Dit kon slechts doordat het bestuur op een structurele manier de volledige werking heeft doorgelicht en in vraag heeft gesteld. De personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven ongewijzigd. Het personeelsbestand blijft behouden en aan de bestaande dienstverlening wordt niet of slechts minimaal geraakt. Hierdoor kan de stad blijven investeren in Deinze 2020. De stad bouwt deze legislatuur drie grote bouwprojecten: een nieuw stadhuis (DC Leiespiegel), een nieuwe kunstencampus EN een nieuw cultuurcentrum (CC Leietheater).

Administratief-centrum-Deinze

De stad maakt dus enerzijds de keuze om te investeren en om private investeerders naar Deinze aan te trekken. Ze doet dit door in te zetten op kwalitiatieve architectuur. De drie grote bouwprojecten worden begeleid door de Vlaamse Bouwmeester. Anderzijds wordt het niet-gebruikte patrimonium afgestoten, wat ruimte maakt voor privé-investeerders. Het oude stadhuis, de site aan de Louis Dhontstraat, het politiecommissariaat in Petegem worden afgestoten, dit zal meehelpen om alles te financieren. Dit gebeurt niet vooraleer er een conceptstudie wordt uitgewerkt, zodat de stad de regie in handen houdt. Bepaalde projecten worden van de hand gedaan in de vorm van PPS-samenwerkingsverbanden, zoals de site van het bestaande stadhuis. De investeringen door de stad zullen dus bijkomende investeringen genereren door private partners. Dit zal zorgen voor werkgelegenheid en welvaart voor iedereen in Deinze.

BBC

De verplichte beleids- en beheerscyclus legt de steden en gemeenten een omgevingsanalyse op, maar geeft absolute vrijheid hoe dit uit te oefenen. Stad Deinze en Sociaal Huis – OCMW Deinze hebben ervoor gekozen om de nadruk op een externe omgevingsanalyse te leggen, en initieerden deze analyse door middel van het burgerparticipatieproject ‘Als je ’t mij vraagt’. De bedoeling was om de reflecties en meningen van de Deinzenaar in kaart te brengen, via kwantitatieve (bvb. enquête) en kwalitatieve (bvb. creatieve focusgroepen) technieken. De verzamelde input diende als basis voor het opstellen van het meerjarenplan.

Elf dorpen, elf krachtlijnen van het meerjarenplan 2014 – 2019

 1. Met het project Deinze 2020 wordt sterk ingezet op een kwalitatieve vernieuwing van het stadscentrum en het culturele leven in de stad (o.a. realisatie van het dienstencentrum ‘Leiespiegel’, de kunstacademies en het cultuurcentrum ‘Leietheater’). Hiernaast voorziet de stad ook een kwalitatieve herinrichting van de dorpskernen.

 2. De dienstverlening wordt kwaliteitsvol en hedendaags. Daarom kiest het bestuur voor samenwerking tussen Stad Deinze en het Sociaal Huis – OCMW in het nieuwe dienstencentrum ‘Leiespiegel’.

 1. De personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing worden niet verhoogd. Er komen wel enkele nieuwe belastingen die de Deinse inwoner niet raken, zoals een belasting op zendmasten. Bovendien wordt de stad genoodzaakt om voor een aantal kleinere belastingen mee te doen met andere steden. Dit is o.m. het geval voor de belasting op reclameborden en bankinstellingen.

 1. Het huidige personeelsbestand blijft behouden. De stadsdiensten presteren goed en verdienen waardering.

 1. Er wordt een sterk uitgebouwd vrijetijdsaanbod nagestreefd, met de nodige aandacht voor de verschillende doelgroepen.

 1. Mobiliteit, met bijzondere aandacht voor duurzame mobiliteit is een belangrijk aandachtspunt.

 1. Milieubewuste en duurzame initiatieven worden gestimuleerd. Het stadsbos wordt verder uitgebouwd.

 1. Welzijn: Stad Deinze zet blijvend in op een kwalitatieve kinderopvang en een degelijk seniorenbeleid, met aandacht voor de hulpbehoevende maar ook actieve senior. Op die manier is Deinze klaar voor de vergrijzing en de vergroening.

 1. Lokale economie: Deinze ondersteunt en promoot de middenstand- en handelsactiviteiten. Het bestuur wil het winkelen in de binnenstad aangenamer maken.

 1. De stad investeert in onderwijs en dus in de opleiding van de jeugd van stad en streek door de bouw van een nieuwe kunstencampus.

 1. De stad laat haar inwoners participeren.  Initiatieven van haar inwoners, verenigingen en vrijwilligers zijn belangrijk voor het sociaal weefsel van een stad. Voor het bestuur zijn dit ‘smart citizens’, slimme burgers. Zij gaan efficiënt, slim en creatief om met hun leefomgeving en de uitdagingen die ze ontmoeten. De stad steunt dit ‘smart citizenship’. Zij versterken de lokale overheid in hun initiatief.

Grote uitdaging

Verschillende omgevingsfactoren hebben geleid tot een stijging van de kosten, denken we hierbij maar aan de economische crisis, de toenemende vergrijzing, de pensioenhervorming en de brandweerhervorming. Hierbij komt nog een daling van de opbrengsten, zoals bvb. van dividenden. De Vlaamse en federale overheid geven veel verantwoordelijkheden en opdrachten door aan de steden en gemeenten, maar hier staat amper bijkomende financiering tegenover.

Dit alles heeft het stadsbestuur voor enkele moeilijke keuzes gesteld, maar desondanks kan de stad toch een budget in evenwicht voorleggen. Dat is mogelijk omdat men op een structurele manier de volledige werking heeft doorgelicht en in vraag heeft gesteld.

Financiële meerjarenplan

De financiële uitdagingen worden aangepakt zonder de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing te verhogen. Het systeem ‘vervuiler / gebruiker betaalt’ heeft het bestuur ertoe aangezet om de retributies aan te passen.

Verder worden er nieuwe financieringstechnieken en financiële optimalisaties gebruikt om de kosten te drukken. O.a. leningen op korte termijn in plaats van lange termijn, schuldherschikkingen en een doorgedreven evaluatie van elke exploitatiekost. Dit heeft geleid tot een goedkopere kostenstructuur op gebied van: leningen, verzekeringen, energie, telefonie, onderhoudscontracten (o.a. sportcomplex Palaestra) en toelagen (o.a. kerkfabrieken), …

Bovendien wordt er optimaal gebruik gemaakt van het autonoom gemeentebedrijf (AGB Stad Deinze) om een intrestvoordeel te genereren door spreiding van de BTW op de grote investeringsprojecten (dienstencentrum Leiespiegel, de kunstacademies en het cultuurcentrum Leietheater). De herbestemming en verkoop van een deel van het patrimonium moet zorgen voor een meerwaarde, zowel financieel als conceptueel.

Dankzij bovenstaande optimalisaties kan het huidige personeelsbestand behouden blijven en dient er niet gesnoeid te worden in de dienstverlening.

De toelage voor de Politiezone Deinze-Zulte stijgt beperkt door investeringen in kennispolitie. De werkingskosten van de brandweer stijgen door de opname in de hulpverleningszone Centrum.

Sociale stad

De toelagen voor het Sociaal Huis – OCMW worden opgetrokken. Er wordt bovendien, net zoals in het verleden, gespaard om de stijgende pensioenlasten op termijn te kunnen financieren. De sociale bouwmaatschappijen waar de stad in participeert worden versterkt. Er gebeuren bijzonder belangrijke investeringen door het OCMW, zodat Deinze klaar is om de veroudering op te vangen.

Met het project ‘Deinze 2020: samen voor een slimme stad, met slimme mensen’ wordt sterk ingezet op een kwalitatieve vernieuwing van het stadscentrum: het meerjarenplan voorziet de realisatie van het dienstencentrum ‘Leiespiegel’, de kunstacademies en het cultuurcentrum ‘Leietheater’, met de nodige aandacht voor duurzaamheid en innovatie. Bovendien zetten het stadsbestuur en het OCMW in op vergaande synergie en samenwerking op één locatie: het dienstencentrum Leiespiegel. De centrale administratie en een gedeelte van het personeel van het Sociaal Huis zullen de overstap zetten naar Leiespiegel. Naast de kwalitatieve vernieuwing van het stadscentrum voorziet de stad ook een kwalitatieve herinrichting van de dorpskernen met o.a. de uitvoering van de conceptstudies voor Gottem, Grammene en Meigem.

De dienstverlening moet kwaliteitsvol en hedendaags zijn. Dit wordt ook het uitgangspunt voor de samenwerking tussen Stad Deinze en het Sociaal Huis – OCMW in het nieuwe dienstencentrum ‘Leiespiegel’. Er wordt professionele, transparante en efficiënte communicatie voorzien. Deinzenaars worden mee betrokken dankzij participatieprojecten. Bovendien wil het bestuur dat de Leiespiegel een echt huis van de Deinzenaar wordt. Het zal ook tijdens het weekend open zijn dankzij het toeristisch onthaal en een cafetaria aan de Leie.

Er wordt een sterk uitgebouwd vrijetijdsaanbod nagestreefd, met de nodige aandacht voor de verschillende doelgroepen. Stad Deinze wil een kwaliteitsvolle sportinfrastructuur aanbieden, door nieuwbouw of renovatie. Zo worden o.a. de accommodatie van SK Ooidonk en Zeveren Sportief herbouwd en komt er een nieuwe atletiekpiste in de Brielmeersen.

Het dak en de sportvloer van sportcomplex Palaestra worden vernieuwd en de kleedkamers van de site Oostkouter in Petegem worden gerenoveerd. Ook in het Museum van Deinze en de Leiestreek wordt er geïnvesteerd, zowel in de infrastructuur als in de verdere uitbouw van de kunstcollectie.

De trends in het bibliotheekwezen worden nauwgezet opgevolgd. Deinze blijft zich verder actief inzetten voor de promotie van Deinze als toeristisch centrum van de Leiestreek en beoogt een optimale evenementenwerking.

Mobiliteit, met bijzondere aandacht voor duurzame mobiliteit is een belangrijk aandachtspunt. Zo zet de stad sterk in op de uitbouw van veilige fietspaden langs invals- en verbindingswegen en worden duurzame mobiliteitsinitiatieven gepromoot, o.a. de Blue-bike huurfietsformule, het derdebetalersysteem van De Lijn en het autodeelsysteem Autopia. Hiermee is Stad Deinze een pionier op het vlak van duurzame mobiliteit. Stad Deinze werkt samen met directe partners verder voor de realisatie van het masterplan voor de stationsomgeving.

Milieubewuste en duurzame initiatieven worden gestimuleerd. Stad Deinze zet in op de verdere uitbouw van de stadsparken en bestudeert alternatieve en duurzame energie binnen het ‘smart cities concept’. Het masterplan openbare verlichting zal zorgen voor energiebesparende maatregelen. De technische installaties in het stedelijk patrimonium worden aangepast aan de nieuwste technische- en veiligheidsnormen. Er wordt blijvend ingezet op de aantrekkingskracht van het recreatiedomein De Brielmeersen en de volkstuintjes aan de Gaversesteenweg worden verder aangelegd.

Welzijn: Stad Deinze zet blijvend in op een kwalitatieve kinderopvang en een degelijk seniorenbeleid, met aandacht voor de hulpbehoevende maar ook actieve senior. Er wordt een conceptstudie uitgevoerd over de site oud politiecommissariaat Oostkouter Petegem, met als doel er de kinderopvang en een gemeenschapszaal onder te brengen in een gloednieuw gebouw.

Activiteiten rond gezondheidsbevordering en preventieve gezondheidszorg worden georganiseerd en gestimuleerd. Ontwikkelingssamenwerking wordt verder uitgebouwd door de Noord-Zuidambtenaar en de organisatie van eigen (GROS – gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking) of ondersteuning van externe initiatieven. Deinze zet als echte onderwijsstad in op flankerende onderwijsmaatregelen.

Lokale economie: Deinze ondersteunt en promoot de middenstand- en handelsactiviteiten. Zo wordt de wekelijkse markt blijvend ondersteund. Bovendien wordt er een strategisch commercieel plan opgemaakt ter bevordering van de lokale economie. De dienst lokale economie zorgt blijvend voor een klantvriendelijk onthaal van de plaatselijke zelfstandigen, startende zelfstandigen, marktkramers en foorreizigers en streeft naar een betere samenwerking met de opperdekenijen en UNIZO.

Deinze is en blijft een stad in volle ontwikkeling en vernieuwing, kortom: ‘Samen voor een slimme stad, met slimme mensen’.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...