Verzoekschrift tot het houden van een volksraadpleging

Gouverneur André Denys onderzocht de klacht van GroenRood tegen het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2011 waarbij het verzoekschrift tot het houden van een volksraadpleging onontvankelijk werd verklaard.  De Gouverneur komt tot het besluit dat hij geen toezichtmaatregel kan treffen maar roept het stadsbestuur wel op om hun formulier tot het houden van een volksraadpleging aan te passen.


Dirk Stroobandt : “Als we het gemeentedecreet bestuderen dan stellen wij vast dat er een onderscheid is tussen het petitieformulier om handtekeningen te verzamelen om een volksraadpleging af te dwingen en het verzoekschrift dat wordt ingediend bij het stadsbestuur door de initiatiefnemers.  Art.207 van het gemeentedecreet bepaalt dat “het formulier dat wordt ingediend bij de gemeente” alle gegevens moet bevatten zoals bepaald in art.207.  Ons verzoekschrift voldoet daaraan. De Gouverneur beaamt deze bepaling in het gemeentedecreet maar wijst ons op de “geest van dit artikel”.  De geest van het artikel stelt volgens de Gouverneur dat ondertekenaars van een verzoekschrift moeten weten welke vraag er gesteld wordt, wie de initiatiefnemers zijn en welke de gevolgen van de ondertekening zijn.  Het gevolg van de geest van het decreet is dat er geen onderscheid is tussen een verzoekschrift en het petitieformulier.”

Tony De Kimpe : “Het formulier dat ons door het stadsbestuur werd aangeboden bestaat uit drie pagina’s.  Enkel op de laatste pagina wordt vermeld dat deze moet gekopieerd worden.  Deze laatste pagina is het petitieformulier om handtekeningen te verzamelen.  De Gouverneur wijst er ons op dat ondanks deze bepaling wij het formulier toch als één geheel moeten zien, maar benadrukt dat het feit dat het formulier uit meerdere pagina’s bestaat verwarrend is.  De Gouverneur roept het stadsbestuur dan ook op om het modelformulier te gebruiken zoals dat door de Vlaamse commissie voor volksraadplegingen wordt voorgesteld.”

Dirk Stroobandt : “Tijdens de gemeenteraad kreeg ik van de Burgemeester het verwijt ‘verwarring te willen zaaien’.  Het antwoord van de Gouverneur maakt duidelijk dat niet Groenrood maar het decreet zelf en het formulier ter beschikking gesteld door het stadsbestuur voor verwarring zorgen.”

Annick Verstraete : “De Gouverneur heeft beslist om geen toezichtmaatregel te treffen.  Dat betekent dat de onontvankelijkheid van ons verzoekschrift blijft gelden.

Wij merken dat, alhoewel een volksraadpleging zeer duidelijk is ingeschreven in het gemeentedecreet, het geen sinecure is om dat ook gerealiseerd te krijgen.  De letter van de wet moet plaats maken voor de geest van de wet en het formulier dat ons ter beschikking werd gesteld is op zijn minst verwarrend.

Wij blijven er bij dat het negeren van de bijna 4.000 handtekeningen een grove miskenning is van de stem van de burger.  De meerderheid heeft een stok gezocht om mee te slaan.  Het stadsbestuur is niet verplicht om een advies te vragen aan de Vlaamse adviescommissie en bovendien is  het uitgebrachte advies van die commissie enkel en alleen een advies,  dat niet noodzakelijk dient gevolgd te worden.  Het is bijgevolg een eigen politieke keuze  van de meerderheid om geen volksraadpleging  te houden, ondanks alle ondertekenaars, die hier wel om verzoeken.  Wij hebben trouwens aan de Gouverneur gevraagd om de stad op te roepen om de volksraadpleging alsnog te houden.  De Gouverneur stelt dat de organisatie van een volksraadpleging volledig tot de gemeentelijke autonomie behoort.”

Tony De Kimpe : “Wij horen vandaag nog meer dan een paar maand geleden kritiek op de vele prestigeprojecten die voorzien zijn in Deinze.  Wij dringen aan op een betere spreiding in de tijd en het stellen van prioriteiten.  Het nieuw administratief centrum is het duurste en minst noodzakelijke project binnen Deinze 2020.  Wij komen, samen met vele burgers in Deinze, tot het bedroevend en verontrustend besluit dat de meerderheid niet kritisch wenst te  kijken naar het eigen beleid en de gemaakte keuzes. De vorige gemeenteraad is duidelijk geworden dat leden van de meerderheid die dat wel durven doen snel teruggefloten worden.”

Annick Verstraete : “Wij gaan nu op onze beurt bij het stadsbestuur aandringen om een duidelijk en transparant  formulier ‘verzoekschrift tot het houden van een volksraadpleging’ ter beschikking te stellen, zodat dit voor geen verwarring meer kan zorgen bij toekomstige initiatiefnemers. Bovendien roepen wij het College op om dat formulier ter beschikking te stellen op de website, zoals dat in vele andere gemeenten het geval is.”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...