De winkels in Driespoort Shopping Deinze blijven succesvol open

De rechtsprocedure die midden december 2015 werd ingezet tegen de projectontwikkelaar van Driespoort Shopping Deinze is uitgesproken. De Gentse kortgedingrechter heeft namelijk op 8 februari 2016 het bevel om de commerciële exploitatie in de Driespoort te staken met onmiddellijke ingang opgeheven. Dit bevel tot staking was er in december 2015 gekomen via een procedure op eenzijdig verzoekschrift van een buurvrouw. In deze procedure werd de uitbater van de Driespoort, de Kortrijkse Toren nv, niet gehoord. Een derdenverzet werd toen door de bouwheer aangetekend.

driespoort

De Gentse kortgedingrechter heeft nu beslist dat het stakingsbevel onwettig was en dat de winkels in Driespoort Shopping Deinze verder kunnen open blijven.
Als redenen voor de opheffing van het stakingsbevel heeft de Gentse kortgedingrechter geoordeeld dat:
– het vernietigingsarrest op zich geen extreme hoogdringendheid genereert tot een rechterlijke tussenkomst ter vrijwaring van een persoonlijk individueel belang.
– er geen sprake was van hoogdringendheid ten gevolge van de verdere uitvoering van werken en exploitatie van het winkelcomplex.
– de Gentse kortgedingrechter heeft vastgesteld dat de werken op 4 juli 2013 vergund werden en medio 2015 de bouwwerken voltooid waren en de uitbating door Albert Heijn reeds in april 2015 startte en de andere zaken in de periode augustus-november 2015 volgden.
Hoewel de door de buurvrouw ingeroepen hinder bijgevolg in april 2015 zou kunnen begonnen zijn, heeft zij gedurende al die tijd geen enkele stopzettingsmaatregel gevorderd. In het licht hiervan kan volgens de Gentse Kortgedingrechter niet aanvaard worden dat de hinder in december 2015 en de kerstperiode plotseling een ernstige omvang kende waardoor een ultradringende rechterlijke tussenkomst vereist was.
– daarenboven stelt Gentse kortgedingrechter vast dat er geen enkel concreet bewijs van enige hinder voorligt.

Uiteraard moet ook nog rekening gehouden worden met het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 8 december 2015 dat de stedenbouwkundige vergunning heeft vernietigd dat betrekking had op een gedeelte van het commercieel complex. In dit dossier heeft de deputatie tijd tot 10 april 2016 om een nieuwe stedenbouwkundige vergunning af te leveren. Het debat dat daar aan de orde is, is de aanwezigheid van het MER-ontheffingsdossier (met inbegrip van het mobiliteit effectenrapport) dat destijds door de cel MER destijds werd goedgekeurd, maar dat door een materiële vergissing niet bij de aanvraag werd gevoegd. Met andere woorden: de aanvrager heeft bij zijn stedenbouwkundigen aanvraag enkel dit ontheffingsbesluit gevoegd, en niet meer de hele mobiliteitsstudie op zich. Van een ontbreken van dergelijke studie is evenwel geen sprake. Anders zou de cel-MER ook nooit kunnen oordelen hebben over de milieueffecten. Thans loopt een openbaar onderzoek waarin het document werd toegevoegd en buurtbewoners een bezwaar kunnen indienen.

Ondernemingszin
Het is tergend hoe een administratieve procedure een dergelijk succesvol project kan vertragen en imago schade kan berokkenen. Op basis het niet fysisch (wel digitaal) toevoegen van een rapport aan een bouwdossier slaagt men er in een gerechtelijke procedure op te starten. Het project, dat gedurende jaren is voorbereid, ettelijke studies en onderzoeken heeft doorstaan en een oude, voorbijgestreefde industriële site succesvol ombouwde tot een vernieuwd stadsdeel, kan blijkbaar door één enkele eenzijdige uitspraak worden beschimpt. Het doet vragen rijzen bij vele investeerders. De projectontwikkelaar hoopt dat deze kwestie ook andere ondernemers alert maakt voor nog meer waakzaamheid inzake investeringsdossiers. Zelfs in het digitaal tijdperk moet blijkbaar nog een turf van een document op papier worden meegestuurd. Begrijpen wie begrijpen kan.

De projectontwikkelaar zich alle recht voor om van diegenen die moedwillig foute informatie zullen verspreiden of verspreid hebben over het dossier, schadevergoeding te vorderen.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...