Tussenkomsten gemeenteraad Deinze – Freija Dhondt

Tussenkomsten gemeenteraad Deinze – Freija Dhondt – sp.a

Tussenkomsten gemeenteraad 1 maart 2012

Punt 17: Huis Van Thuyne (neen)
Het dossier van het Huis Van Thuyne is een groot en belangrijk dossier dat leeft bij vele Deinzenaren. We hebben onze tussenkomst dan ook opgedeeld in een aantal belangrijke thema’s.
Historiek
Het verhaal start in de zomer van 2005. In augustus van dat jaar ontstond in Deinze heel wat beroering toen bekend raakte dat het 18e eeuwse herenhuis ‘het Huis Van Thuyne’ in handen was gekomen van een projectontwikkelaar, die van plan was het historische gebouw af te breken en te vervangen door een appartementsblok. Onze partij sp.a voerde actie tegen de verkoop en mede onder onze druk kocht het stadsbestuur het Huis Van Thuyne (terug) aan. Uit de krantenartikels van toen, blijkt dat de toenmalige burgemeester bij deze aankoop de intentie had om een ontvangstruimte te creëren waar bijvoorbeeld kleine salon- of aperitiefconcerten kunnen worden gehouden maar er werd ook gedacht aan de vele verenigingen die er misschien wel een vergaderruimte konden vinden terwijl de koetshuizen zouden dienen voor een toeristische dienst. ‘De mogelijkheden zijn legio’, aldus burgemeester Jacques De Ruyck in de krant van 19 oktober 2005.
Bij de verkiezingen van 2006 kreeg het Huis Van Thuyne een belangrijke plaats in de campagnestrijd. De huidige meerderheidspartijen beloofden een multifunctionele bestemming met een openbare wandel- en rustzone.
Toch bleef het enkele jaren muisstil rond het Huis Van Thuyne. Tot 2009 bewoonde de familie Van Thuyne het huis en nadien werd het sporadisch gebruikt voor stedelijke activiteiten en tentoonstellingen. Begin 2009 verscheen in de pers dat het stadsbestuur de gemeenteraad zou vragen om van het Huis Van Thuyne een streekbezoekerscentrum te maken.
In de begroting van 2010 werd een bedrag voorzien van 100.000 euro voor de renovatie van het Huis Van Thuyne. Gezien het bestuur echter geen concrete stedelijke invulling voor deze eigendom voor ogen had werd eind 2010 beslist een oproep te lanceren tot kandidaten voor het afsluiten van een erfpachtovereenkomst goedgekeurd. In maart 2011 werden de kandidaturen voor de erfpacht afgesloten. Er reageerde één kandidaat op de oproep: de Lofting Group van Deinzenaren Rudi Leroy en Frank De Martelaere.
De Lofting Group is al jaren trendsetter in het renoveren en herbestemmen van historische gebouwen, zoals ondermeer de Oude Vismijn in Gent en de Godshuizen in St-Laureins. De kandidatuur is dan ook niet de minste.
In de zomer van 2011 werd op de gemeenteraad meermaals de vraag gesteld hoe het nu eigenlijk zat met de erfpacht rond het Huis Van Thuyne want de gemeenteraad wist nog steeds niet waar de plannen naartoe gingen. De gesprekken duurden bijna één jaar en vandaag, op 1 maart 2012, staat de erfpachtovereenkomst eindelijk ter goedkeuring op de agenda van de gemeenteraad.
Het verhaal begon in 2005 en krijgt een doorbraak zeven jaar later, in 2012.
De bestemming
Uit de historiek blijkt dat het stadsbestuur nooit echt een duidelijke visie heeft ontwikkeld over de bestemming van het Huis Van Thuyne. Ondanks het feit dat onze partij sp.a Deinze gedurende deze legislatuur meermaals aandrong op een inventaris van het huidige patrimonium en de ontwikkeling van een duidelijke toekomstvisie met betrekking tot dit patrimonium, koos de huidige meerderheid resoluut voor de kar van prestige. Investeren in eigen erfgoed was blijkbaar geen optie voor de huidige coalitie. Het optrekken van nieuwe, peperdure gebouwen lijkt dan weer boven alles topprioriteit.
Het stadsbestuur schuilt zich nu achter de vele renovatiewerken aan het Huis Van Thuyne maar stelt zich blijkbaar niet de vraag hoe het zover is kunnen komen. Het stadsbestuur heeft het Huis nooit beheerd zoals een goede huisvader waardoor de huidige staat van het gebouw te wensen overlaat en de renovatiewerken geschat zijn op vele euro’s.
Ondanks het feit dat onze fractie alle vertrouwen heeft in de kennis en deskundigheid van de Lofting Group, is voor ons de voorgestelde hotelfunctie niet de bestemming die onze fractie voor ogen had en ook niet de bestemming waarop de Deinzenaar zeven jaar heeft gewacht. De historische waarde en het uitzicht van dit prachtige gebouw, bepalen mee het beeld van de Markt. De heraanleg van de Markt zal nog meer aandacht schenken aan deze villa. Het is dan ook van groot belang dat de eigenheid van dit Huis wordt behouden want de mogelijkheden die het huis en de tuinen bieden zijn van grote waarde. Onze fractie vindt het dan ook heel jammer dat de stad Deinze zelf niet kan voorzien in een bestemming van het gebouw. Onze fractie dacht hierbij in het verleden vooral aan een volwaardige, betekenisvolle en representatieve publieke functie zoals bijvoorbeeld tentoonstellingsruimtes, vergaderlokalen voor de diverse Deinse verenigingen, het organiseren van evenementen zoals in het verleden ook gebeurd is of het onderbrengen van de toeristische of culturele diensten van de stad. Functies waar elke Deinzenaar iets aan heeft.
Nogmaals, het stadsbestuur heeft de voorbije zes jaar resoluut gekozen voor het bouwen van prestigeprojecten boven het behoud van eigen erfgoed. Niet alleen over het Huis Van Thuyne heeft de stad nooit een duidelijke visie ontwikkeld, we wachten eveneens al jaren op een globale visie of plan voor de Brielpoort, het Saverijspand, het politiecommissariaat, het geklasseerde stadhuis, het gebouw Van de Voorde en het alombekende ‘gat’ in de Markt.
De erfpachtovereenkomst
Ondanks het feit dat we geen juristen zijn en dus zeker niet alle wet- en regelgeving omtrent de erfpacht kennen, hebben we ons toch verdiept in de overeenkomst. Er zijn enkele dingen die ons opvallen.
In artikel 8 lezen we dat de erfpacht wordt verleend voor een termijn van veertig jaren. Een eerder beperkte duur voor een erfpacht, als je weet dat het maximum 99 jaar bedraagt.
Tot 12 april 2017, na een termijn van vijf jaar na de start van de overeenkomst, wordt aan de erfpachter een vrijstelling van canon verleend. Vanaf 13 april 2017 wordt de jaarlijkse canon gedurende vijf jaar vastgesteld op de tot dat ogenblik geïndexeerde basisvergoeding van 5000 euro. Vanaf 13 april 2022 wordt de jaarlijkse canon vastgelegd op 7500 euro. In eerste instantie leken ons dat bijzonder lage bedragen, maar blijkbaar dient de jaarlijkse canon eerder als symbolische vergoeding dan als effectieve ‘huurprijs’.
Maar wat ons vooral opviel in deze overeenkomst is dat de erfpachter een optie tot aankoop krijgt mits de prijs van 1.5 miljoen euro. Deze optie zou ingaan in het vijfde jaar na het sluiten van de overeenkomst en neemt een einde tien jaar na het sluiten van de overeenkomst. Heel vreemd omdat dit eigenlijk ingaat tegen de perceptie van de erfpacht. In de rechtsleer merkt men dan ook terecht op dat het recht op erfpacht door de uitoefening van een koopoptie uitdooft door vermenging, aangezien de erfpachter de hoedanigheden van eigenaar en erfpachter in zijn hoofd verenigt (Bron: erfpacht, recht van opstal en erfdienstbaarheden uit de reeks notariële praktijkstudies).
De koopoptie krijgt echter een duidelijke plaats in de overeenkomst, die blijkbaar opgesteld is door de erfpachter zelf. Vanuit het standpunt van de Lofting Group valt het te begrijpen dat ze na de zware investeringen het gebouw zouden willen kopen maar is dit eigenlijk wel de bedoeling van een erfpacht? Sp.a zou het kooprecht dan ook uit de overeenkomst willen zien verdwijnen. Het Huis Van Thuyne moet voor sp.a in handen blijven van de stad! Mocht de meerderheid uiteindelijk toch beslissen om het kooprecht te laten staan, zouden we zeker het bedrag laten verdwijnen uit de overeenkomst.
In 2005 betaalde de stad Deinze 1,17 miljoen euro voor de aankoop van het Huis Van Thuyne. In de overeenkomst staat vermeld dat de erfpachter het Huis vanaf 2017 kan kopen aan 1,5 miljoen euro. Deze prijs zal wel gekoppeld worden aan het indexcijfer dat op dat moment geldt. Als we eens de berekening maken en vergelijken met welk bedrag de 1,17 miljoen euro gekoppeld aan het huidige indexcijfer overeenstemt komen we op een bedrag van 1,39 miljoen euro. Dit betekent dus dat het stadsbestuur het Huis voor een koopje van de hand zal doen. De waarde van het Huis zal tegen 2017 immers al sterk gestegen zijn ondermeer door de heraanleg van de Markt. Bovendien lijkt het ons bijzonder voorbarig om nu al bedragen te vermelden in de overeenkomst aangezien men op dit moment geen enkel zicht heeft hoe de economische situatie zal zijn in 2017 en hoe de vastgoedprijzen op dat moment zullen liggen.
Besluit
– Sp.a Deinze vindt dat het stadsbestuur het dossier rond het Huis Van Thuyne veel te lang heeft laten liggen. Er ontbrak lange tijd een duidelijke visie over de bestemming van het huis, met alle gevolgen van dien. Naast het gebrek aan visie over het gebouw Van Thuyne, is er eveneens nog geen bestemming voor de Brielpoort, het Saverijspand, het geklasseerde stadhuis, het politiecommissariaat, het gebouw Van de Voorde en het alombekende ‘gat’ in de Markt. Onze partij dringt nogmaals aan om een inventarisatie van het huidige patrimonium en op het ontwikkelen van een duidelijke visie met dit patrimonium.

– De staat van het Huis was al niet optimaal bij de aankoop, maar de stad verzuimde om vanaf het moment dat het de volledige beschikking had over het gebouw, het gebouw te onderhouden en te renoveren waardoor de kosten voor de renovatie nu ontzettend hoog zijn. Dit mag geen uitleg zijn waarom het stadsbestuur liever met een erfpacht werkt, het was immers hun verantwoordelijkheid om het Huis Van Thuyne te beheren als een goede huisvader.

– Het kooprecht dat de erfpachter heeft na een periode van 5 jaar, druist in tegen de principes van een erfpachtovereenkomst. Bovendien wil sp.a Deinze dat de stad eigenaar blijft van het Huis Van Thuyne. De voorgestelde bestemming is niet de bestemming die onze partij aan het Huis wou geven, maar als de hotelfunctie er toch komt, opteert sp.a Deinze ervoor dat de stad eigenaar blijft van het gebouw en dat het kooprecht geschrapt wordt uit de overeenkomst.
Om deze redenen zal onze fractie dan ook tegen dit dossier stemmen.
Punt 18 Belofte van ruil
28/02
Sparta Petegem is een bloeiende club met een grote en goed uitgebouwde jeugdwerking. Iedereen aan tafel is het er dan ook over eens dat het derde voetbalterrein meer dan welkom is voor de club en dat het dossier zo snel mogelijk moet worden afgerond. Om de (toe)komst van dit terrein te garanderen is het voor de stad maar ook voor Sparta Petegem, van zeer groot belang dat de belofte van ruil correct gebeurd. Ondanks het feit dat we de nieuwe overeenkomst nauwelijks hebben kunnen voorbereiden omdat we deze pas deze voormiddag kregen, wilt onze fractie dit punt toch met veel plezier goedkeuren zodanig dat Sparta Petegem zo snel mogelijk kan beschikken over het derde terrein.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...