Tussenkomsten gemeenteraad Deinze – Willy Bekaert

Tussenkomsten gemeenteraad Deinze – Willy Bekaert – sp.a

Agendapunt 2: kennisname rapport stadsontvanger

Het totaal verantwoord vermogen op 2 februari 2012 bedraagt 22,269 miljoen.

Op korte termijn, tot maximum 1 jaar, is 15,749 miljoen belegd aan een bruto-intrest die varieert volgens de soort belegging van 1, 66 % tot 2,35%. Van dergelijke bruto-intresten op toch niet onaardige bedragen worden alleen de banken beter!

Op de rekeningen bij Dexia, (Dexia-investeringsfondsen en Dexia [email protected] + special) staat 8,943 miljoen euro. Aangezien Dexia Bank België met de nieuwe naam Belfius nu een staatsbank is geworden kan men momenteel spreken van een veilige belegging.

Debiteurenbeheer

Bij de dienst onthaalouders en Brieltuin is er op 31 januari 2012 een totaal bedrag aan openstaande facturen van 157.465,54 euro waarvan 674 facturen opeisbaar zijn voor een bedrag van 65.118,66 euro.

Bij een momentopname in 17 juni 2011, noteerde men een opeisbaar bedrag van 68.365,07 euro. Voorlopig kan me niet spreken van een stijgende trend van niet betaalde facturen.

De stadsontvanger heeft op de commissie uitgelegd dat men met een voorzichtige procedure, rekening houdende met de sociale toestand van de ouders, probeert deze gelden te innen. Dergelijke tactvolle methode toepassen, vindt onze fractie lovenswaardig

Onze fractie vindt het belangrijk dat onze stad blijft investeren in kinderopvang.
Zelfs in moeilijke tijden moeten wij blijven investeren in onze toekomst, onze kinderen.
Het organiseren van kinderopvang is sociaal ondernemen.

Een job bepaalt vaak het gezinsgeluk. Werkbaar werk, met een goed evenwicht tussen professioneel en privéleven is daarbij cruciaal en voor vele mensen een probleem.

Daarom is voldoende en betaalbare kinderopvang zo belangrijk!

Gemeentebelastingen

De totale opbrengst van de gemeentebelastingen voor 2011 bedraagt 17,239 miljoen euro of 9,28 % meer van het geraamde bedrag.

Toch even stilstaan bij de opbrengst van de personenbelasting (APB) in 2011, goed voor 10,199 miljoen of 15,2 % meer dan de raming.

Niettegenstaande de aanslagvoet van de APB voor het aanslagjaar 2011gedaald is van 8,2 naar 7,7 % zijn de inkomsten 15 % hoger dan de raming.

Natuurlijk zijn er een aantal elementen zoals de toename van Deinse bevolking, de indexering van de lonen, de indexering van het kadastraal inkomen die zorgen voor een jaarlijkse stijging van de inkomsten uit belasting en dat weten ook onze bestuurders maar al te best!
De belastingdruk per inwoner voor 2009 bedroeg 614 euro en 619 euro voor 2010. De correcte berekening voor 2011 komt aan bod bij de bespreking van de jaarrekening 2011. Maar beweren dat de belastingdruk de laatste jaren gedaald is, is de waarheid geweld aandoen.

En dan spreken wij nog niet over de gestegen retributies van de laatste jaren!

Agendapunt 10: uitvoeren zoneringsplannen Meigem – goedkeuren meerwerken

Op de commissievergadering heeft de verantwoordelijke van de Technische Dienst uitleg gegeven over de meerwerken. Tijdens het uitvoeren van de wegeniswerken in de Wildonkenstraat werd na het affrezen van de voorziene toplaag, vastgesteld dat de onderlaag er zeer gebrekkig bijlag en op sommige plaatsen zelfs onbestaande was.

Daarom werd geopteerd om, waar nodig, een volledige nieuwe onderlaag aan te leggen, wat resulteert in een meerkost van 303.668,74 euro incl. btw.

Daardoor komt het totale bedrag, ten laste van de stad, voor de zoneringsplannen op 1,694 miljoen euro incl. btw.

Terecht werden er op de commissievergadering vragen gesteld over de meerwerken.

Waren er op voorhand geen indicaties over de zeer slechte staat van de Wildonkenstraat?

Wij stellen vast dat meerwerken en hogere eindafrekeningen met regelmaat op de gemeenteraad komen.
Blijkbaar hebben de opgestelde ramingen tegenwoordig een zeer beperkte houdbaarheidsdatum! Hoe komt dat?

Zou het kunnen dat de veelheid van werken die in het verkiezingsjaar in uitvoering zijn, daar iets mee te maken hebben?

Stemgedrag: ja.

Agendapunt 14: goedkeuren ontwerp, lastvoorwaarden en gunningswijze herinrichting Rheinbachplein

Het betreft in eerste fase, werken aan de kademuur en aanleg riolering in voorbereiding van de bouw van het AC met een raming van 300.000,00 incl. btw.

Ook wordt de goedkeuring gevraagd voor de werken in de tweede fase die zullen plaatsvinden in 2015, namelijk verhardingswerken en aanleg riolering als afwerking na de bouw van het AC.
Er is zelf een raming opgesteld voor de voorziene werken in 2015 voor een bedrag van 1,089 miljoen euro incl. btw.

De uitvoering van de fase 2, voorzien in het meerjarenplan, kan door het college gegund worden na opname van het bedrag in het budget 2015.

Het is de eerste maal dat een openbare aanbesteding nu wordt uitgeschreven voor werken die pas in 2015 zullen worden uitgevoerd. Men kan zich de vraag stellen wat is de waarde van de huidige raming voor deze werken?

Stemgedrag: ja

Agendapunt 16: overname gedeelte Ooidonkdreef inclusief bomen – goedkeuren ontwerpakte

De ontwerpakte voorziet in een kosteloze overdracht van de eerste helft van de dreef tot aan de Tweekoningenstraat, om reden van openbaar nut. De bomen moeten wijken voor de aanleg van een dubbele riolering. Een vergoeding van 124.000 euro voor de 31 lindebomen wordt aan de eigenaar uitbetaald.

Daardoor verdwijnen de lindebomen, die meer dan 150 jaar oud zijn, uit het dorpsbeeld.

Het comité ‘Save De Ooidonkdreef’ had een alternatief plan uitgewerkt maar dat plan werd door het stadsbestuur afgevoerd wegens te duur. Wat is eigenlijk de extrakost om het alternatief tracé aan te leggen? De raadsleden zijn nooit geïnformeerd over de kostprijs van het alternatief tracé.

Ook moet men rekening houden tijdens de werken met mogelijke schade aan de bestaande woningen. De mooie huisjes, waaronder de galerij en een restaurant vooraan in de dreef zijn indertijd gebouwd zonder funderingen.

Het stadsbestuur spreekt van de bomen te verplaatsen en daarna terug op hun plaats te zetten. Wat is de overlevingskans van deze oude lindebomen door deze ingreep?

Heeft men al eens berekend wat de kostprijs zal zijn om deze maatregel uit te voeren? Men hanteert tegenwoordig prijzen van 5.000 à 7.500 euro om één lindeboom te verplaatsen.

De stedelijke Erfgoedcommissie heeft het technisch mogelijk alternatief tracé geadviseerd en betreurt het rooien /heraanplanten van de dreef.

Blijkbaar is er ook nog de blijvende discussie dat de bomen al of niet zouden ziek zijn. Het comité heeft bewijzen van professoren dat de lindebomen zeker nog 57 tot 100 jaar kunnen meegaan.

Besluit

• Is er een raming over de extrakost voor de uitvoering van het alternatieve plan uitgevoerd?

• Een mooie site, dan nog een beschermd monument, verdwijnt uit het dorpsbeeld.
Stemgedrag: onthouding.

Vraag

Besparingsvoorstellen van De Lijn

De Lijn Oost-Vlaanderen heeft haar besparingsacties 2012 bekengemaakt en tevens overgemaakt aan de Oost-Vlaamse steden en gemeenten.

Er worden besparingen, voornamelijk in het weekend, voorgesteld op de lijn 16 Gent- Deinze, lijn 83 Oudenaarde – Deinze en op de lijn 87 Deinze -Maldegem.

Zelfs voor de lijn 87 Deinze – Maldegem wordt het een 2 uur dienst op de weekdagen en wordt de dienstverlening op zondag afgeschaft.

Ook bij de belbussen wordt worden heel wat aanpassingen voorgesteld.
Zo kan men de belbus Zulte-Deinze-Nevele op zaterdag tussen 8 uur en 20 uur en op zon- en feestdagen slechts vanaf 9 uur tot 20 uur gebruiken.

De Lijn Oost-Vlaanderen heeft aan de gemeenten en steden gevraagd hun opmerkingen en/of suggesties te bezorgen tegen 24 februari 2012.

Ik neem aan dat het bestuur op die vraag heeft gereageerd?

Antwoord

Het stadsbestuur heeft samen met het gemeentebestuur van Maldegem gevraagd, het voorstel om de dienstverlening op de lijn Deinze-Maldegem te halveren op de weekdagen te herbekijken. Het zijn voornamelijk de scholieren die door deze maatregel zullen worden getroffen.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...