Kandidaten gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening gezocht

logo deinzeStad Deinze zoekt kandidaten om als deskundige te zetelen in de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur indienen tot uiterlijk 3 juni bij het college van burgemeester en schepenen van Deinze.

Taken en samenstelling GECORO
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (ook GECORO genoemd) kan advies geven, opmerkingen maken of voorstellen formuleren over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening. De voorzitter, de leden, de plaatsvervangers en de vaste secretaris worden door de gemeenteraad benoemd. In de gemeenteraadszitting dd. 26 maart 2013 werd beslist om aan de hand van de ingediende kandidaturen het aantal leden van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening vast te stellen.

De Deinse GECORO zal samengesteld worden uit een aantal deskundigen enerzijds, en uit vertegenwoordigers van de volgende maatschappelijke geledingen anderzijds: de milieu- en natuurverenigingen, de verenigingen van werkgevers en zelfstandigen, de verenigingen van handelaars, de verenigingen van landbouwers en de verenigingen van werknemers.

Kandidaat-deskundigen gezocht
De voorwaarden om te kunnen zetelen in de GECORO zijn: gedomicilieerd zijn in Deinze (of op zijn minst enige voeling hebben met de stad) en het indienen van een motivatie waarom u meent als deskundige in aanmerking te komen. De kandidaturen moeten het college van burgemeester en schepenen uiterlijk op 3 juni 2013 (poststempel) bereiken. U dient hiervoor een gemotiveerd schrijven te richten aan: het college van burgemeester en schepenen – Markt 21 – 9800 Deinze.
Het is aan te raden (maar niet verplicht) om dit schrijven aangetekend te verzenden.

Info: Technische Dienst – afdeling stedenbouw – Dhr. Peter Coppens
Markt 21, 9800 Deinze, Tel. 09 381 95 53 of 09 381 95 81
[email protected]

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...