Tussenkomsten gemeenteraad Deinze – Dirk Stroobandt

Tussenkomst gemeenteraad Dirk Stroobandt GroenRood

Punt 9 (parkeren langs gewestwegen: blauwe zone N43)
Op de verkeerscommissie van 8 november werden heel wat punten behandeld maar dit punt was er blijkbaar niet bij. Is dit op de verkeerscommissie behandeld? Indien niet, waarom niet? Moet dit op de verkeerscommissie besproken worden?
Het beperkt parkeren was vroeger ook verder (besluit van 26/8/2004: van het kruispunt N43/N35 tot aan het spoorwegviaduct, uitgezonderd voor bewoners). Waarom wordt het beperkt parkeren hier nu verminderd?

Punt 10 (parkeren personen met een handicap in Schave)
Dit punt is wel op de verkeerscommissie geweest van 8/11 maar dat staat niet in het besluit vermeld. We zouden de bespreking op de verkeerscommissie beter ook opnemen in de overwegingen.

Punt 11 (parkeren Mouterijdreef)
Ook hier is over de bespreking in de verkeerscommissie niets terug te vinden in het besluit (dus: toe te voegen). Maar bij die bespreking is wel duidelijk gevraagd om het bord “laden en lossen” terug te plaatsen. Daarvan is echter geen sprake in het reglement. Het besluit laat dus laden en lossen achteraan de Carrefour niet toe. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Punt 16 (ruiling landbouwgrond voor industriegrond Gaversesteenweg)
GroenRood begrijpt zeer goed de noden die er zijn rond het voetbalterrein van Petegem, in het bijzonder voor de jeugdwerking. Het is dan ook een goede zaak dat er gezocht werd naar een oplossing waarbij gronden rond het voetbalterrein geruild kunnen worden. Maar de vraag is of dat stuk industriegrond de beste ruiloptie was. Daar zijn blijkbaar op de commissie ook al vragen over gesteld. Een bijkomend argument is dat deze industriegrond nu nog bebost met naaldbomen. Wat gaat daarmee nu gebeuren? Wie gaat er bos compenseren als dat bosje nu verwijderd zal worden om er industrie toe te laten? Hoe kan die boscompensatie gegarandeerd worden? Dat was veel gemakkelijker geweest als de stad eigenaar bleef van die gronden. Er zullen dus voorwaarden moeten komen om een en ander te garanderen.

Punt 21 (verbreding Groenstraat en Schipdonkstraat)
Deze wegen worden verbreed voor de verdere uitbreiding van de industriezone in Bachte. Wij hebben van in het begin gesteld dat een uitbreiding van de industriezone in Bachte niet de meest ideale plaats is. Het landelijke karakter van de dorpskern van Bachte wordt verder in gevaar gebracht door dichter naar die dorpskern op te schuiven met industrie (dat landelijke karakter zal vooral voor de Groenstraat grondig wijzigen). Bovendien, en nog belangrijker, is de verkeersleefbaarheid nu al een groot probleem voor de ontsluiting van de huidige industriezone. De Schipdonkstraat wordt zeer intensief gebruikt door de schoolgaande jeugd uit Bachte en de beide Leernes. Langs het Schipdonkkanaal zijn er nu al dagelijks problemen voor fietser door het laden en lossen van schepen voor de industrie. Nu ook nog de Schipdonkstraat zelf verder tot vrachtwagengebied bombarderen zal nefast zijn voor de veiligheid van de fietsers. Wij stemmen neen!

Punt 22 (Bredestraat)
Ik begrijp de gang van zaken in dit dossier niet al te goed. Al maanden is er protest van de bewoners tegen de hertekening van de rooilijn. De bezwaren werden eerder al op tafel gelegd en door de stadsdiensten weerlegd op de gemeenteraad (ondanks onze bezwaren en opmerkingen). Wij hebben dan ook deze plannen nooit willen goedkeuren. Na de vaststelling van de rooilijnplannen op de gemeenteraad van 25 augustus 2011 werden terug 5 bezwaren ingediend. En nu plots heeft men het licht gezien want de meeste opmerkingen krijgen nu wel een oplossing. Het is uiteraard goed dat men nu tegemoet komt aan de bezwaren van de bewoners maar hadden we met een goede communicatie die oplossingen niet meteen in het eerste plan kunnen verwerken? Heel wat van de oplossingen zijn nochtans eigenlijk evident (zoals het innemen van onbebouwde oppervlakte in plaats van voortuintjes en bebouwde oppervlakten). Ik heb sterk de indruk dat er in eerste instantie een aantal vreemde kronkels in het plan zaten en dat iemand recent is moeten plooien voor de vele bezwaren daartegen. Ook is de communicatie over de plannen veel te laat op gang gekomen (pas nadat de eerste bekendmaking gebeurde). Men zou beter de buurt samenroepen als de plannen getekend worden en dan bekijken of er zaken moeten aangepast worden. Dan zouden heel wat minder bezwaarschriften ingediend worden en zou de buurt niet eerst op stelten gezet moeten worden vooraleer er iets veranderd aan de plannen. Deze keer zullen we JA stemmen, omdat men nu eindelijk toch instemt met de bezwaren van de buurtbewoners.

Punt 24 (heraanleg fietspad Aarseleweg)

GroenRood staat positief tegenover de heraanleg van fietspaden. Maar er zijn wel een aantal vragen en randvoorwaarden. Na bespreking lijken deze randvoorwaarden vervuld.
Vragen:
– Dat werken hinder met zich meebrengen is evident. Maar daarbij zou men enkele principes van doorstroming toch moeten kunnen handhaven. Op de Markt heeft men éénrichtingsverkeer ingevoerd amar er is geen onderbord “behalve voor fietsers”. Het lijkt mij een evidentie dat fietsers ook tijdens de werken in de twee richtingen zouden moeten kunnen rijden. Ik vraag dus waarom er aan de aannemer niet gevraagd is om maatregelen te nemen die fietsen in de twee richtingen mogelijk maakt tijdens de werken.
– Op de verkeerscommissie van 8/11 werd mijn voorstel om voor het fietspad van Markt naar Tolpoortstraat de belijning door te trekken over het kruispunnt met de Brielstraat besproken. Er werd toen geopteerd (op aangeven van de politie) om haaietanden aan de Brielstraat te voorzien. Waarom is deze ingreep nog niet uitgevoerd en vermeld het verslag van de verkeerscommissie enkel dat dit verder zal opgenomen worden door de politie?
– Op diezelfde verkeerscommissie werd ook gesprekken over mijn plan om een afslagstrook te tekenen in afwachting van een definitieve inrichting op de N43 aan het kruispunt met de G. Gezellelaan (komende van Astene). Op de verkeerscommissie werd gesteld dat dit punt besproken werd en wordt met het kabinet van minister Crevits. Gaat het hier enkel over een bespreking rond de definitieve inrichting of ook over de door mij voorgestelde voorlopige oplossing? Kunnen hier snel stappen voor ondernomen worden want als we gaan wachten op een definitieve oplossing dan gaat dat nog jaren duren?
– Hoe staat het met de digitalisering van de agenda’s en stukken van GR en OCMW? Het OCMW wacht op een initiatief van de stad maar dat initiatief lijkt maar niet te komen.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...