Tussenkomsten gemeenteraad Deinze – Willy Bekaert

Tussenkomst gemeenteraad Willy Bekaert Sp.a

Agendapunt 7: Betalend parkeren op de RAC-parking
In het retributiereglement van 27 januari 2011 wordt artikel 5 aangevuld met de invoering van een maandabonnement voor de RAC-parking, kostprijs 30,00 euro/maand. De parkeertijd met dit abonnement is onbeperkt.
Het retributiereglement voor de RAC-parking heeft de laatste tijd nogal wijzigingen ondergaan.
• Vanaf 1 april 2011 werd betalend parkeren ingevoerd met beperkte parkeerduur en met dezelfde retributie van toepassing in de andere straten.
• Het betalend parkeren wordt tijdelijk opgeschort in de periode van 06 juli 2011 tot en met 29 augustus 2012 en dit op woensdagvoormiddag van 8.30 uur tot 12.30 uur op de parking RAC (ook voor Rheinbachplein, Brielstraat en Mouterijdreef).
• Een voordeliger tarief van slechts 0,25 euro per uur. Opgelet in de Mouterijdreef, enkele meters verder, is 0,35 euro voor 30 minuten of 0,70 euro/uur! Natuurlijk staat alles vermeld op de parkeerautomaten maar of dat voor iedereen zo duidelijk is, daar hebben wij onze twijfels over!
• Nu de invoering van een maandabonnement.

Wat is de bezettingsgraad op de RAC-parking?
Vanaf 1 april 2011 was er een zeer kleine bezetting.
Is dat verbeterd met de invoering van het voordeliger tarief?
Gaat dat verhogen met het invoeren van een maandabonnement?
Een evaluatie van de bezetting zou ons de antwoorden kunnen geven.
Wat onze fractie wel vaststelt, is dat de RAC-parking, gelegen op korte afstand, van de Tolpoortstraat en de Markt onvoldoende wordt gebruikt.
Op de voorgaande beslissingen m.b.t. de RAC-parking heeft onze fractie altijd een blauwe zone als klantvriendelijke oplossing voorgesteld. Bijgevolg gaan wij ons stemgedrag handhaven!
Stemgedrag: neen.

Agendapunt 17: Verkavelingsaanvraag t.h.v. Dulakkerweg – vaststellen voorwaarden en goedkeuren trage wegenis
Het betreft het verkavelen van achterliggende gronden gelegen aan de Dulakkerweg en ruimtelijk ingesloten tussen de bestaande bebouwing van Dulakkerweg en de Schipdonkstraat. De ontsluiting van het terrein gebeurt via de Dulakkerweg.
De verkaveling bestaat uit 22 loten waarbij de loten 1 en 2 worden samengevoegd, in totaal worden 21 woningen gebouwd. Het betreft 11 loten voor open bebouwingen, 8 loten voor halfopen bebouwingen en 2 gesloten bebouwingen.
Het openbaar onderzoek werd gehouden van 4 oktober 2011 tot en met 03 november 2011 en er werden 2 bezwaren ingediend.
Het eerste bezwaar, getekend door 29 omwonenden, gaat over de woningdichtheid van de verkaveling, het verdwijnen van de mooie zichten en waardevolle bomen en de verkeersleefbaarheid.

Het 2de bezwaar van een aanpalende buur is een problematiek tussen de verkavelaar en de bezwaarindiener. Toch dient opgemerkt dat een ontsluiting via de verkaveling voor de achterliggende gronden van de bezwaarindiener nog mogelijk is.
Wat de woningdichtheid van de verkaveling betreft worden verschillende cijfers gehanteerd.
De indieners van het bezwaar spreken van een woondichtheid van 15,6 woningen per hectare terwijl het raadsbesluit 14,2 woningen heeft per hectare vermeldt. Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen geeft een richtcijfer van 15 woningen per hectare.
De buurtbewoners willen het aantal kavels verminderen tot 18, met een grondoppervlakte van ongeveer 600 m². Onze fractie vraagt zich af of dat, gezien de stijgende prijs van de bouwgrond, nog betaalbaar is?
Een van de bezwaren is dat het zicht van het landschap wordt gewijzigd en dat 4 waardevolle bomen worden gerooid. Dat valt niet te ontkennen dat zowel de bewoners van de Dulakkerweg als vanuit de Schipdonkstraat het mooie zicht verliezen.
Op de plannen van de kleine verkaveling is weliswaar een zone van openbaar groen voorzien maar dat compenseert niet het verlies van de open groene ruimte.

De toenemende verkeersstroom in de Dulakkerweg met de komst van 21 bijkomende gezinnen is moeilijk in te schatten.
Wat onze fractie belangrijk vindt is dat dank zij het grond en pandendecreet in elke verkaveling of elk woningbouwproject van een zekere omvang een bepaald percentage aan sociale woningen moeten worden gerealiseerd.
Eind 2009 noteerden wij in Deinze 216 sociale huurwoningen (huurwoningen en huurappartementen) of 1,8 % van het totale woningenbestand.
Die gemeenten die op 1 januari 2008 over minder dan 3% sociale huurwoningen beschikken dienen een specifieke inhaalbeweging te realiseren tussen 2013 en 2025.
In deze verkaveling zijn er 3 loten als sociale kavels en 3 loten als kavels voor bescheiden woningen voorzien.
Dat zal ongetwijfeld de inhaalbeweging ten goede komen!

Stemgedrag: onthouding.

Agendapunt 22: Wegenis- en rioleringswerken gedeelte Bredestraat – voorlopige vaststelling aangepast rooi- en innemingsplan
Het dossier van de Bredestraat heeft, in de tijd, al een hele weg afgelegd!
Op de gemeenteraad van 23 november 2006 is een voorlopige vaststelling van het rooilijnplan goedgekeurd.
En vandaag, zes jaar later, wordt de opnieuw de goedkeuring gevraagd van een voorlopige vaststelling van een aangepast rooilijnplan.
Op 19 oktober 2011 werd een informatievergadering gehouden en het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 17 oktober tot en met 18 november 2011. Er werden 5 bezwaarschriften ingediend.
De bezwaren en opmerkingen gaan voornamelijk over de rooilijnbreedte van 9 meter, voorstellen om de inname van de gronden te verplaatsen naar onbebouwde eigendommen en de verkeersveiligheid bij verbreding van de straat.
Onze fractie stelt vast dat alle bezwaren en/of opmerkingen van de bewoners, op één na, worden ingewilligd.
De rooilijnbreedte wordt op bepaalde plaatsen verminderd tot 8 meter. Door deze maatregel wordt de grondinname voor 3 bebouwde eigendommen verminderd.
Onze fractie vindt dat bij de grondinname van bebouwde percelen de lasten zo gelijk mogelijk moeten verdeeld worden.
Men kan zich de vraag stellen of de rijweg 4,5 m. of 5 m breed moet zijn?
Een brede straat trekt normaal meer verkeer aan!
Ook de voorstellen tot het verplaatsen van de grondinname op onbebouwde eigendommen worden aanvaard.
Het is een algemene vaststelling dat de Bredestraat, niettegenstaande de zeer slechte staat van het wegdek, een zeer drukke sluipweg is voor het autoverkeer van Machelen naar Deinze en omgekeerd. Niet alleen personenauto’s maar ook vrachtwagens gebruiken deze sluipweg!
De vrees bij de bewoners blijft bestaan dat het alleen maar erger wordt!
Het vervolg van het dossier is een nieuw openbaar onderzoek.

Als er geen bezwaren worden ingediend wordt het rooi- en innemingsplan definitief vastgesteld.
Het verder verloop is het aanstellen van een onderhandelaar belast met de verwerving van de noodzakelijke gronden. Maar de lijst van de eigenaars is uitgebreid!
Het is echt koffiedik kijken wanneer de eigenlijke wegenis- en rioleringswerken zullen starten!
Positief is dat na ongeveer 5 jaar, er opnieuw beweging komt in het dossier Bredestraat!

Stemgedrag: ja

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...