Gemeenteraad Deinze 27 september

Ontvangen tussenkomsten van: Yannic Demeyer – Willy Bekaert – Freija Dhondt

Klik op “lees meer”

Yannic Demeyer
“Naar aanleiding van punt 8 en punt 11, beiden handelend over parkeerplaatsen voor gehandicapten, wil ik een suggestie voorstellen.
Momenteel evolueert het parkeerbeleid in Deinze zeer snel en worden nieuwe parkings aangelegd. Ik stel voor om, eens de evaluatieperiode achter de rug is en een overzicht kan gemaakt worden van de types parking en het betalingsbeleid, het aantal gehandicaptenparkeerplaatsen ook in kaart wordt gebracht en desgevallend wordt aangepast.
De norm in Vlaanderen is 4% parkeerplaatsen voor gehandicapten binnen het totaal aantal parkeerplaatsen. Ik stel dan ook voor om 4% als streefcijfers te houden.”

Willy Bekaert
Agendapunt 9: aanvullend verkeersreglement betreffende een zone 30 in het stadscentrum – gemeente- en gewestwegen Deinze

Door het invoeren van de zone 30 in het stadscentrum en in de omgeving van het station wordt de rijsnelheid van gemotoriseerd verkeer beter afgestemd op de aanwezigheid van voetgangers en fietsers. Het risico op ongevallen is immers dubbel zo groot bij 50 km/u dan bij 30 km/u. Ook zijn er minder (ernstige) verwondingen van voetgangers en fietsers bij een aanrijding aan 30 km/u. Een verbeterde verkeersveiligheid is tenslotte de voornaamste doelstelling!
Andere voordelen bij het invoeren van zone 30 zijn ondermeer:
– minder lawaai en daar zullen de bewoners op de Markt best tevreden mee zijn!
– minder schadelijke uitlaatgassen, dus beter voor de gezondheid;
– betere woonkwaliteit voor de bewoners en bezoekers in het stadscentrum.
Het strategisch commercieel plan voor Deinze vermeldt dat in de winkelstraten en de Markt de voetgangers en fietsers de belangrijkste potentiële klanten zijn (funshoppers) en men daar dan best rekening mee houdt.
Dat is de theoretische benadering, maar zone 30 invoeren is meer dan een verkeersbord plaatsen, mijn collega Freija zal dat verder uiteenzetten.

Agendapunt 14: verkavelingsaanvraag t.h.v. Dulakkerweg – vaststellen voorwaarden en goedkeuren tracé wegenis

Het betreft het verkavelen van achterliggende gronden gelegen aan de Dulakkerweg en ruimtelijk ingesloten tussen de bestaande bebouwing van Dulakkerweg en de Schipdonkstraat. De ontsluiting van het terrein gebeurt via de Dulakkerweg.
De verkaveling bestaat 10 loten voor open bebouwingen, 8 loten voor halfopen bebouwingen en 2 gesloten bebouwingen.
Deze verkavelingsaanvraag is door de gemeenteraad van 26 januari 2012 goedgekeurd. Na het afsluiten van het openbaar onderzoek werden toen twee bezwaarschriften ingediend. Een eerste bezwaarschrift met bijhorende petitielijst, getekend door 29 omwonenden en een tweede bezwaarschrift van een aanpalende buur.

Vandaag komt de verkavelingsaanvraag opnieuw op de gemeenteraad met nog slechts één bezwaarschrift, ingediend door de aanpalende buur. De bezwaarindiener vraagt zich af waarom een nieuwe aanvraag werd ingediend zelfs nadat het beroep bij de deputatie werd stopgezet. Eveneens is er in het bezwaar sprake van bouwovertreding!

Wat onze fractie belangrijk vindt is dat dank zij het grond en pandendecreet in elke verkaveling of elk woningbouwproject van een zekere omvang een bepaald percentage aan sociale woningen moeten worden gerealiseerd.
Eind 2009 noteerden wij in Deinze 216 sociale huurwoningen (huurwoningen en huurappartementen) of 1,8 % van het totale woningenbestand.
Die gemeenten die op 1 januari 2008 over minder dan 3% sociale huurwoningen beschikken dienen een specifieke inhaalbeweging te realiseren tussen 2013 en 2025.
In deze verkaveling zijn er 3 loten als sociale kavels en 3 loten als kavels voor bescheiden woningen voorzien.
Dat zal ongetwijfeld de inhaalbeweging ten goede komen!
Stemgedrag: onthouding.

Agendapunt 16: plaatsen van afscherming Antoon Van Paryspad – goedkeuring ontwerp, lastvoorwaarden en gunningswijze

Dit agendapunt werd behandeld in de geheime zitting.
Agendapunten 23 c en d: aanvullende verkeersreglementen betreffende de Karrewegstraat en Oude Heirweg
In de Karrewegstraat, begrepen tussen de Parijsestraat en de Gaversesteenweg (N35) wordt een snelheidsbeperking ingevoerd van 70 km/u.
In de Oude Heirweg, begrepen tussen de grensscheiding Nazareth (’s Graevenstraat) en de Parijsestraat wordt een snelheidsbeperking tot 70 km/u ingevoerd.

Bijkomend wordt in beide straten een verbod opgelegd voor voertuigen van meer dan 7,5 ton, uitgezonderd het plaatselijk verkeer. Met deze maatregel wordt de sluipweg van en naar de E 17 voor zwaar vrachtverkeer teniet gedaan.
Onze fractie heeft meermaals aangedrongen om zowel in de Karrewegstraat als in de Oude Heirweg de snelheid te beperken tot 70 km/u. De beide straten verkeren in zeer slechte staat en fietsers die het knooppuntennetwerk volgen worden door deze straten gestuurd.
Dit is hopelijk slechts een eerste stap, een volgende fase voor het nieuw bestuur is de herinrichting van de straat met veilige afgescheiden fietspaden!
Stemgedrag: ja

Freija Dhondt

Agendapunt 9: aanvullend verkeersreglement betreffende een zone 30 in het stadscentrum – gemeente- en gewestwegen Deinze
Onze partij is voorstander van de invoering van zone 30 in het stadscentrum. Maar, we stellen toch enkele leemtes vast in dit dossier.
Een zone 30 kan pas werken en kan pas geloofwaardig zijn wanneer deze ondersteund wordt door verkeersmaatregelen en andere gerichte maatregelen. Een heldere en snelle identificatie van een zone helpt bij het naleven van de regels. De aanleg van een zone 30 vereist dan ook aangepaste verkeerssignalisatie (verkeersborden) en, in sommige gevallen, wegmarkeringen. Door een aangepaste inrichting van de publieke ruimte en de weg krijgt de weggebruiker meteen een duidelijk beeld van de snelheidslimiet die er heerst of gewenst is.
Onze partij stelt vast dat dit niet het geval is in een aantal wegen die in dit dossier worden voorgesteld. Ook op de Markt ontbreken echte snelheidsremmende maatregelen. In het eerste deel, van de Brielstraat tot de Ramstraat, zal de snelheid enigszins beperkt worden door de beperkte breedte van de rijweg en het eenrichtingsverkeer, maar het 2e gedeelte nodigt wel degelijk uit tot sneller rijden dan 30 km/u.
Bij de invoering van een grootschalige maatregel als deze pleit onze partij, zoals ook in het dossier rond de tonnagebeperking, voor een duidelijk communicatieplan. De communicatiefase, die al te vaak wordt verwaarloosd of te snel doorgelopen wordt, is van cruciaal belang om de invoering van de zone 30 bekend te maken bij de bevolking. Het is de taak van de stad op de inwoners op grote schaal te informeren over wat een zone 30 inhoudt, welke de voordelen zijn en welke wegvoorzieningen zullen worden doorgevoerd. Als de burgers weten waarom een bepaalde zone ingericht wordt tot een zone 30 zal er uiteraard beter gereageerd worden. Enkele maanden geleden stelde raadslid Josiane Claerhout voor een boekje uit te brengen waarin het parkeerbeleid duidelijk werd uitgelegd. Een tweede uitgave kan informeren over de zone 30 en de tonnagebeperking in het centrum.
Aansluitend bij deze communicatiefase lijkt het ons noodzakelijk om in eerste instantie preventieradars te plaatsen en zo informatieve controles uit te voeren. Op die manier geven we de weggebruikers de kans om hun gedrag aan te passen. Nadien zal het uiteraard noodzakelijk zijn om voldoende snelheidscontroles in te plannen. Enerzijds om de doeltreffendheid van de maatregel te evalueren en anderzijds om aan te tonen dat de voorgehouden snelheid wel degelijk nageleefd moet worden.
De invoering van de zone 30 in stadscentrum is een goede maatregel, evenals de invoering van de zonale tonnagebeperking. Maar toch waren er bij beide dossiers nog heel wat onduidelijkheden en leemtes. Onze partij vindt dat het stadsbestuur hier een unieke kans mist. De mobiliteit in de stad is een van de belangrijkste uitdagingen voor het volgende bestuur. Elke Deinzenaar ligt er wakker van. Het lijkt ons niet aangewezen om verder te handelen zoals we nu bezig zijn. De mobiliteitsproblematiek is in Deinze zodanig uitgerekt dat een globale visie zich opdringt. Opvallend is nu dat de huidige meerderheid nog voor de gemeenteraadsverkiezingen enkele maatregelen wil doorvoeren om die nog op hun naam te kunnen schrijven. Voor ons draait het om veel meer dan dat. Het gaat niet om wie welke maatregel voorstelt en scoort, het gaat om de verkeersleefbaarheid in onze stad. En op dat vlak missen we nog steeds, en ondertussen al decennialang, een globale visie.
sp.a pleit dan ook heel expliciet voor de oprichting van een stedelijke mobiliteitsdienst. In deze dienst moet een sterk team van verkeersdeskundigen de dagdagelijkse verkeersproblemen onderzoeken en aanpakken. Uiteraard moet dit gebeuren in samenwerking met de verkeerscommissie en met inspraak van de bewoners. De dienst moet onder leiding staan van een schepen van mobiliteit. Zij maken ook een inventaris op van alle bestaande knelpunten in Deinze en haar deelgemeenten en zorgt voor een praktisch en overzichtelijk parkeerbeleid. Op die manier kan er een globaal mobiliteitsplan opgesteld worden waarbij elke Deinzenaar werd betrokken en dat opgemaakt werd door deskundigen.
Vraag:
– Vorige raad stelde ik een vraag over de kostprijs van de fontein. Uit de cijfers blijkt dat er jaarlijks gemiddeld 20.000 euro wordt uitgegeven aan energie en water en gemiddeld 16.000 euro aan onderhoud en herstellingen. Onze fractie kan een aantal betere bestemmingen voor dit geld bedenken (denk maar aan de meerkost van 21.000 euro per jaar voor de binnenschoolse kinderopvang die wordt doorgerekend aan de ouders). Wat zijn de concrete toekomstplannen met de fontein?

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...