Maar Deinze wordt wel nog groter… Nevele, Hansbeke, Merendree, Landegem, Poesele, Vosselare, … E40…, frituur, café, voetbalplein, sportzaal, … brandweer, …

In aanloop naar de definitieve beslissing over de fusie tussen Deinze en Nevele eind 2017 werd een consensus bereikt over de fusienaam, de straatnaamgeving, het dienstverleningsmodel en de fiscaliteit. De naam van de fusiestad wordt DeinzeHet Land van Nevele wordt gebruikt als baseline. Identieke straatnamen worden hernoemd aan de hand van een weging en wat de fiscaliteit betreft wordt telkens de laagste aanslagvoet gehanteerd van wat er nu gangbaar is in elke individuele gemeente. De algemene gemeentebelasting voor gezinnen en bedrijven in Nevele wordt geschrapt. In Deinze werd deze belasting in 2010 geschrapt.

 

En alles samen wordt het “Deinze”
De keuze van Deinze als naam voor de grote entiteit wordt mee ingegeven door de nadruk die de nieuwe fusiestad wil leggen op de identiteit van de deelgemeenten. De meeste inwoners van de beide gemeenten vereenzelvigen zich eerst met hun deelgemeente, nadien pas met hun gemeente. Dat is ook voor Deinze en Nevele het geval. Bovendien zijn er heel wat praktische overwegingen om Deinze als naam voor te stellen.

Het Land van Nevele
Deinze en de baseline “Het Land van Nevele” wordt voorgesteld als nieuwe naam van de fusiestad. Een verderzetting van de werknaam die intussen al vertrouwd in de oren klinkt, zowel bij de burger als bij de personeelsleden van Deinze en Nevele. Aan de baseline kan nog verder worden gesleuteld.

Samen hebben Deinze en Nevele een heel stuk geschiedenis achter de rug. Zeven van de elf Deinse deelgemeenten behoorden tot het land van Nevele, in de middeleeuwen één van de belangrijkste heerlijkheden van de kasselrij Oudburg in het graafschap Vlaanderen.

Het Land van Nevele duidt op de weidsheid die de fusie met zich meebrengt. De grotere stedelijke, maar eveneens groene ruimte die aan jong en oud ter beschikking wordt gesteld.  Deze naamskeuze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraden eind december 2017.

Toeristisch product
Het Land van Nevele wordt bovendien een nieuw toeristisch product. Dat wil niet zeggen dat de Leiestreek en het Meetjesland verlaten worden. De nieuwe fusiestad wil actief blijven in deze toeristische samenwerkingsverbanden, maar het is bijzonder interessant om met de fusie de kans te grijpen om een nieuw toeristisch product  te ontwikkelen. De fusiestad heeft namelijk heel wat aan te bieden. Van toeristische locaties, over wandel- en fietsroutes tot streekproducten.

Straatnaamgeving
In de fusiestad zal het niet mogelijk zijn om twee straten te hebben met dezelfde naam. Beide besturen maakten samen een inventaris op. Er zijn 30 gevallen van identieke straatnamen in Nevele en Deinze.

Het stads- en gemeentebestuur beslissen op basis van een weging welke straatnamen behouden blijven en welke straatnamen wijzigen. Deze weging bestaat er in om voor iedere straat per adres 1 punt, per inwoner 0,5 punt, per onderneming 1 punt en per vestiging 1 punt toe te kennen. Hoe hoger deze score, hoe hoger de impact bij een mogelijke verandering. De naamgeving van de straat met de hoogste score blijft behouden. Bij twijfel geniet Nevele de voorkeur.

Na de definitieve beslissing tot fusie en de goedkeuring van bovenstaand voorstel door beide gemeenteraden eind 2017 wordt een straatnamencommissie samengesteld. De commissie zal nieuwe straatnamen zoeken en voorstellen aan de gemeenteraden. Daarna volgt een openbaar onderzoek waarbij alle betrokkenen worden aangeschreven, behandeling van eventuele bezwaren en ten slotte de definitieve vaststelling door de gemeenteraad.

Dienstverleningsmodel
Het dienstverleningsmodel voor de nieuwe fusiestad zal op drie pijlers steunen: het onthaal, de balies en experten in diensten.

Het onthaal staat in voor het beantwoorden van eerstelijnsvragen. Hierbij wordt gekozen voor een multikanaal dienstverlening, waarbij de burger het voor hem meest passende kanaal kan kiezen: het e-loket, e-mail, brief, via telefonisch of persoonlijk contact.  Persoonlijk klantencontact blijft van groot belang en zal mogelijk zijn, zowel in Deinze als Nevele.

Aan het onthaal kan je ook terecht voor het snelloket. Dit houdt o.a. de verkoop van tickets en cadeaucheques, het verstrekken van formulieren en het afleveren van diverse bewijzen in. Indien een burger langskomt voor een dienstspecifieke vraag, zorgen de onthaalmedewerkers voor een gerichte doorverwijzing naar één van de balies.

In Deinze zijn er balies voor:
– burgerzaken
– sociaal huis
– omgeving
– vrije tijd en toerisme

In Nevele worden volgende balies voorzien:
– burgerzaken
– sociaal huis

Voor het bespreken van een specifiek dossier kan je terecht bij de experten van de diensten. Hiervoor worden er in Nevele zitdagen op afspraak georganiseerd voor omgeving (stedenbouw, milieu, openbare werken, mobiliteit en lokale economie) en de sportdienst.

De volgende dienstverlening blijft eveneens behouden in Nevele: bibliotheek, toerisme, sporthal van Nevele en Landegem, recyclagepark, kinderopvang, jeugdhuis Mixit, de technische uitvoeringsdienst, het gemeentelijk onderwijs en de brandweerpost. Huwelijken zullen naar keuze in Deinze of Nevele kunnen doorgaan. In Nevele wordt voorzien in een wijkkantoor van de lokale politie.

Fiscaliteit
Wat de fiscaliteit betreft zal voor de nieuwe fusiestad telkens de laagste aanslagvoet gehanteerd worden van wat er nu gangbaar is in elke individuele gemeente. Zo bedraagt de aanvullende personenbelasting in Deinze vandaag 7,70 %. In Nevele is dat 7,20 %. Het toekomstige tarief voor de aanvullende personenbelasting in de nieuwe fusiestad wordt 7,20%.

De opcentiemen onroerende voorheffing in Deinze bedragen momenteel 1.100, in Nevele 1.575. Het toekomstige tarief voor de opcentiemen onroerende voorheffing wordt 1.100. Dit is erg goed nieuws voor de inwoners. Per jaar betekent dit om en bij € 1.739.000 minder belastingen. Dit is onder andere mogelijk dankzij de fusiebonus van € 20 miljoen die de Vlaamse Regering voorziet voor deze vrijwillige fusie.

Verder wordt de algemene gemeentebelasting voor gezinnen en bedrijven geschrapt in Nevele. De belasting voor gezinnen bedraagt momenteel jaarlijks € 50 per gezin, € 37 voor alleenstaanden en deze bedragen verminderd met € 30 voor gezinnen en alleenstaanden met verhoogde tegemoetkoming.

Voor bedrijven bedraagt deze belasting momenteel jaarlijks € 372 voor bedrijven eerste klasse, € 273 voor bedrijven tweede klasse en € 174 voor bedrijven derde klasse. Deze belasting werd in Deinze in 2010 afgeschaft.

Info: www.fusiedeinzenevele.be

Delen op: